Ko e polokalama ‘a e Poloseki “A’u Tonu Ki Ai” – (REACH) ‘a ia ‘oku fakamalumalu ia ‘i he Potungaue Ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, Va’a Ngaue ki he Kakai download microsoft office 2010 full version + serial number 32 bit Fefine Vahevahe Tatau ‘a Tangata mo Fefine. Na’a nau ‘i he Vahenga Hahake ‘i he ‘aho ni Tu’apulelulu 19 & pea te nau to e ‘i ai ai pe ‘a Pongipongi Falaite 19 ‘o Me. ‘Oku nau fakahoko fatongia atu pe mei he fale fakataha’anga ‘a e Siasi Uesiliana ‘o Navutoka ‘i Tongatapu 10.
Hange pe ko ia kuo mea’i ‘e hou’eiki mo e kakai ‘o e fonua, ko e taumu’a ‘a e poloseki ko ‘eni ke fakaa’u atu ‘a e ngaahi sevesi ‘a e pule’anga ki he ngaahi tukui kolo. Ko e poloseki foki ko ‘eni ‘oku fengau’aki ai ‘a e Pule’anga Siapani, UNDP mo e UNWomen ki hono fakapa’anga ‘a e poloseki.
Na’e ma’u faingamalie ai ‘i he ‘aho ni ‘a e ‘Amipasitoa ‘a Siapani ki Tonga ni H.E. Mr. MUNENAGA Kensaku, ke ne me’a mai ‘o vakai tonu ki he ngaue ‘oku fakahoko ‘e he timi ‘a e REACH ‘i Navutoka, ke mahino ‘oku ‘aonga ‘enau tokoni ma’a hotau ki’i fonua masiva.
Ko ia ‘oku ‘oatu aipe ‘a e fakaafe ki he kainga ‘o Tongatapu Hongofulu mei he Paepae ‘o Tele’a ki he Uasi La’a, mou lava mai ‘o faka’aonga’i e faingamalie ko ‘eni, tokoni lahi aipe kiate koe ke ‘oua to e mole ho’o penisini ki Nuku’alofa ko e ongo ‘aho ‘e ua ko ‘eni ‘oku hoko ai ‘a Tongatapu 10 ko e Nuku’alofa ma’a moutolu.

Ngaahi Sevesi
Fakafo’ou ho’o ID Fakafonua – ‘Ofisi Palasi,Tokoni fekau’aki mo e fangaki’i moa mo e vesitapolo – Potungaue Ngoue.
Fakaivia ‘o e kakai fefine, fakaivia ‘o e to’utupu, Ma’u Ngaue ki Muli ‘i he polokalama ngaue fakafaha’ita’u pe ‘oku ‘iloa pe ki he tokolahi ko tải idm full crack 2021 tải idm full crack 2021 e polokalama toli fua’i’akau – Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonu – MIA

Fiema’u ki ho’o laiseni, langa etc – MOI
Fake’eke’eke ki he MEIDECC
Sevesi ‘a e Potungaue Polisi, mo e ngaahi Potungaue ke he pe ‘a e Pule’anga mo e ngaahi kautaha ‘ikai fakapule’anga ‘oku nau ‘i heni ‘i Navutoka ke nau tokoni atu ma’au.