Ko e polokalama ‘a e Poloseki “A’u Tonu Ki Ai” – (REACH) ‘a ia ‘oku fakamalumalu ia ‘i he Potungaue Ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, Va’a Ngaue ki he Kakai Fefine Vahevahe Tatau ‘a Tangata mo Fefine. Na’a nau ‘i he Vahenga Hahake ‘i he ‘aho ni Tu’apulelulu 19 & pea te nau to e ‘i ai ai pe ‘a Pongipongi Falaite 19 ‘o Me. ‘Oku nau fakahoko fatongia atu pe mei he fale fakataha’anga ‘a e Siasi Uesiliana ‘o Navutoka ‘i Tongatapu 10.
Hange pe ko ia kuo mea’i ‘e hou’eiki mo e kakai ‘o e fonua, ko e taumu’a ‘a e poloseki ko ‘eni ke fakaa’u atu ‘a e ngaahi sevesi ‘a e pule’anga ki he ngaahi tukui kolo. Ko e poloseki foki ko ‘eni ‘oku fengau’aki ai ‘a e Pule’anga Siapani, UNDP mo e UNWomen ki hono fakapa’anga ‘a e poloseki.
Na’e ma’u faingamalie ai ‘i he ‘aho ni ‘a e ‘Amipasitoa ‘a Siapani ki Tonga ni H.E. Mr. MUNENAGA Kensaku, ke ne me’a mai ‘o vakai tonu ki he ngaue ‘oku fakahoko ‘e he timi ‘a e REACH ‘i Navutoka, ke mahino ‘oku ‘aonga ‘enau tokoni ma’a hotau ki’i fonua masiva.
Ko ia ‘oku ‘oatu aipe ‘a e fakaafe ki he kainga ‘o Tongatapu Hongofulu mei he Paepae ‘o Tele’a ki he Uasi La’a, mou lava mai ‘o faka’aonga’i e faingamalie ko ‘eni, tokoni lahi aipe kiate koe ke ‘oua to e mole ho’o penisini ki Nuku’alofa ko e ongo ‘aho ‘e ua ko ‘eni ‘oku hoko ai ‘a Tongatapu 10 ko e Nuku’alofa ma’a moutolu.

Ngaahi Sevesi
Fakafo’ou ho’o ID Fakafonua – ‘Ofisi Palasi,Tokoni fekau’aki mo e fangaki’i moa mo e vesitapolo – Potungaue Ngoue.
Fakaivia ‘o e kakai fefine, fakaivia ‘o e to’utupu, Ma’u Ngaue ki Muli ‘i he polokalama ngaue fakafaha’ita’u pe ‘oku ‘iloa pe ki he tokolahi ko e polokalama toli fua’i’akau – Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonu – MIA
Fiema’u ki ho’o laiseni, langa etc – MOI
Fake’eke’eke ki he MEIDECC
Sevesi ‘a e Potungaue Polisi, mo e ngaahi Potungaue ke he pe ‘a e Pule’anga mo e ngaahi kautaha ‘ikai fakapule’anga ‘oku nau ‘i heni ‘i Navutoka ke nau tokoni atu ma’au.

 

en_USEnglish