Ministry of Internal Affairs

Polokalama A’u Tonu
Vika, Taniela pea mo Luseane mei he Tafa’aki ‘a e Kau faingata’a’ia

Ko e ngaahi ‘ata mei he polokalama ‘a e “Poloseki A’u Tonu Ki Ai”, ‘a ia ko e ‘aho ni Monite 16 mo e Tusite 17 ‘oku nau ‘i he Vahenga Kolofo’ou ‘i he fale fakataha’anga ‘o e Siasi Uesiliana ‘o Popua.Ko e faingamalie ‘eni ‘oku fakaa’u atu ai ‘a e ngaahi sevesi ‘a e Pule’anga ki he ngaahi tukui kolo hange ko e tafa’aki ki he laiseni, ID Fakafonua, Paasipooti, pehe ki he tokoni mei he ngaahi senita ‘oku nau tokangaekina ‘a e hao mo malu ‘a e kakai fefine mo e fanau pea pehe ki he Potungaue Polisi Va’a Ngaue ki Tu’a tautautefito ki he ngaahi polisi fakakolo pehe ki he Va’a Ngaue ‘oku nau tokangaekina ‘a e fakamamahi ‘i ‘api, ‘oku ‘i heni mo e Senita tokoni fekau’aki mo e Lao Malu’i ‘o e Famili, pehe foki ki he ngaahi Va’a Ngaue ‘a e Potungaue Ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua ke tokoni atu ki ho’o mou ngaahi fiema’u, ko ia ‘oku fakaafe’i atu ai heni ‘a e kainga ko ia ‘o e Vahenga Kolofo’ou ke mou lava mai ki he fale fakataha’anga ‘o e Siasi Uesiliana ‘o Popua ‘o faka’aonga’i ‘a e tokoni ko ‘eni ‘a e Poloseki A’u Tonu Ki ai ‘a ia ‘oku fengau’aki ai heni ‘a e UNDB, UN Women pea mo e Pule’anga Siapani ki hono fakapa’anga ‘a e ngaue ni.

Uikelotu Fakakovikaetau mei he Tafa’aki ki he ma’u ngaue ki Muli

SET PROJECT Press Release

fps monitor crack

truecaller premium 10.47 10 apk

avast anti track key

polarr free download

inpage download for pc

Press Release – SET Project Term 1 Secondary School Payment 200522Download
‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e folau ‘a kinautolu kuo ma’u ngaue ki he ngaahi ngaue fakafa’ahi ta’u.

Malo e ngaue Va’a Ma’u Ngaue ki Tu’apule’anga, ki hono fakafolau atu ‘etau kau ngaue fakafaha’ita’u ki Nu’usila mo ‘Aositelelia.Manatu kau ngaue ko ho’o mou ‘alu ko e kau ‘Amipasitoa kimoutolu ma’a Tonga….’Oua na’a ngalo ‘etau moto “‘Otua mo Tonga ko hoku Tofi’a”, kae pehe foki ki homou ngaahi famili.Talamonu atu ki he folau ‘oku mou fakahoko.

Ko e ngaahi ‘ata ‘eni teuteu atu ke folau e fanau mau ngaue ki Aositelelia ko e toko 144 SWP, pea toko 2 pe folauki NZ RSE. Talamonu atu ke mou mau ha folau lelei. Ko e vaka hoko ‘e toki folau parallels desktop 16 crack mai ‘aho ‘uluaki ‘o Sune.Fakamanatu atu ai pe oku lele lelei ai pe ‘etau lesisita mei he ‘ofisi e MIA – Tonga Old Water Board building ‘aho Monite, Pulelulu mo e Falaite ki he ngaahi faka’eke’eke ko ’emau landline 740-1864, 740-1867, 740-1045.