Category: Ngaahi Fakataha

‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e folau ‘a kinautolu kuo ma’u ngaue ki he ngaahi ngaue fakafa’ahi ta’u.

Malo e ngaue Va’a Ma’u Ngaue ki Tu’apule’anga, ki hono fakafolau atu ‘etau kau ngaue fakafaha’ita’u ki Nu’usila mo ‘Aositelelia.Manatu kau ngaue ko ho’o mou ‘alu ko e kau ‘Amipasitoa kimoutolu ma’a Tonga….’Oua na’a ngalo ‘etau moto “‘Otua mo Tonga ko hoku Tofi’a”, kae pehe foki ki homou ngaahi famili.Talamonu atu ki he folau ‘oku mou fakahoko.

Ko e ngaahi ‘ata ‘eni teuteu atu ke folau e fanau mau ngaue ki Aositelelia ko e toko 144 SWP, pea toko 2 pe folauki NZ RSE. Talamonu atu ke mou mau ha folau lelei. Ko e vaka hoko ‘e toki folau parallels desktop 16 crack mai ‘aho ‘uluaki ‘o Sune.Fakamanatu atu ai pe oku lele lelei ai pe ‘etau lesisita mei he ‘ofisi e MIA – Tonga Old Water Board building ‘aho Monite, Pulelulu mo e Falaite ki he ngaahi faka’eke’eke ko ’emau landline 740-1864, 740-1867, 740-1045.

Polokalama Talanoa mo e Setisitika

Fakataha ‘a e Va’a Setisitika ‘a e Pule’anga mo e Potungaue Ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua makatu’unga ‘i he mahu’inga ke fai ha fengaue’aki fakataha tautautefito ki he ngaahi ngaue ‘oku fekau’aki tonu mo e tanaki ‘o e ngaahi fakamatala faka-setisitika. ‘Oku mahu’inga ‘a e fengaue’aki download photoshop cs5 full crack 64bit ko ‘eni ke fakapapau’i ‘oku tonu mo pau ‘a e ngaahi fakamatala mo e ngaahi fika ‘oku ngaue’aki, ‘ikai ko ia pe ka ‘oku tokoni lahi foki ‘eni ki hono teke ‘o e fakalakalaka pea ke a’usia foki ‘a e ngaahi palani ngaue ‘a e Potungaue.