Ministry of Internal Affairs

Polokalama A’u Tonu
Vika, Taniela pea mo Luseane mei he Tafa’aki ‘a e Kau faingata’a’ia

Ko e ngaahi ‘ata mei he polokalama ‘a e “Poloseki A’u Tonu Ki Ai”, ‘a ia ko e ‘aho ni Monite 16 mo e Tusite 17 ‘oku nau ‘i he Vahenga Kolofo’ou ‘i he fale fakataha’anga ‘o e Siasi Uesiliana ‘o Popua.Ko e faingamalie ‘eni ‘oku fakaa’u atu ai ‘a e ngaahi sevesi ‘a e Pule’anga ki he ngaahi tukui kolo hange ko e tafa’aki ki he laiseni, ID Fakafonua, Paasipooti, pehe ki he tokoni mei he ngaahi senita ‘oku nau tokangaekina ‘a e hao mo malu ‘a e kakai fefine mo e fanau pea pehe ki he Potungaue Polisi Va’a Ngaue ki Tu’a tautautefito ki he ngaahi polisi fakakolo pehe ki he Va’a Ngaue ‘oku nau tokangaekina ‘a e fakamamahi ‘i ‘api, ‘oku ‘i heni mo e Senita tokoni fekau’aki mo e Lao Malu’i ‘o e Famili, pehe foki ki he ngaahi Va’a Ngaue ‘a e Potungaue Ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua ke tokoni atu ki ho’o mou ngaahi fiema’u, ko ia ‘oku fakaafe’i atu ai heni ‘a e kainga ko ia ‘o e Vahenga Kolofo’ou ke mou lava mai ki he fale fakataha’anga ‘o e Siasi Uesiliana ‘o Popua ‘o faka’aonga’i ‘a e tokoni ko ‘eni ‘a e Poloseki A’u Tonu Ki ai ‘a ia ‘oku fengau’aki ai heni ‘a e UNDB, UN Women pea mo e Pule’anga Siapani ki hono fakapa’anga ‘a e ngaue ni.

Uikelotu Fakakovikaetau mei he Tafa’aki ki he ma’u ngaue ki Muli

‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e folau ‘a kinautolu kuo ma’u ngaue ki he ngaahi ngaue fakafa’ahi ta’u.

Malo e ngaue Va’a Ma’u Ngaue ki Tu’apule’anga, ki hono fakafolau atu ‘etau kau ngaue fakafaha’ita’u ki Nu’usila mo ‘Aositelelia.Manatu kau ngaue ko ho’o mou ‘alu ko e kau ‘Amipasitoa kimoutolu ma’a Tonga….’Oua na’a ngalo ‘etau moto “‘Otua mo Tonga ko hoku Tofi’a”, kae pehe foki ki homou ngaahi famili.Talamonu atu ki he folau ‘oku mou fakahoko.

Ko e ngaahi ‘ata ‘eni teuteu atu ke folau e fanau mau ngaue ki Aositelelia ko e toko 144 SWP, pea toko 2 pe folauki NZ RSE. Talamonu atu ke mou mau ha folau lelei. Ko e vaka hoko ‘e toki folau parallels desktop 16 crack mai ‘aho ‘uluaki ‘o Sune.Fakamanatu atu ai pe oku lele lelei ai pe ‘etau lesisita mei he ‘ofisi e MIA – Tonga Old Water Board building ‘aho Monite, Pulelulu mo e Falaite ki he ngaahi faka’eke’eke ko ’emau landline 740-1864, 740-1867, 740-1045.

Polokalama Talanoa mo e Setisitika

Fakataha ‘a e Va’a Setisitika ‘a e Pule’anga mo e Potungaue Ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua makatu’unga ‘i he mahu’inga ke fai ha fengaue’aki fakataha tautautefito ki he ngaahi ngaue ‘oku fekau’aki tonu mo e tanaki ‘o e ngaahi fakamatala faka-setisitika. ‘Oku mahu’inga ‘a e fengaue’aki download photoshop cs5 full crack 64bit ko ‘eni ke fakapapau’i ‘oku tonu mo pau ‘a e ngaahi fakamatala mo e ngaahi fika ‘oku ngaue’aki, ‘ikai ko ia pe ka ‘oku tokoni lahi foki ‘eni ki hono teke ‘o e fakalakalaka pea ke a’usia foki ‘a e ngaahi palani ngaue ‘a e Potungaue.